TRYCK, KOPIERING OCH PRESSNING AV CD & DVD // PRESSA VINYL
På svenska In English    Auf Deutsch En español  

Allmänna villkor – skivtryck.se/discrepublic.com

1. Allmänt

Dessa villkor anger vad som gäller i samtliga fall då skivtryck.se/discrepublic.com utför uppdrag åt Kund (nedan kallat Uppdraget),

alternativt Kund köper varor av skivtryck.se/discrepublic.com (nedan kallat Köpet), om inte parterna skriftligen överenskommit

om annat. Sådan annan överenskommelse är giltig endast när den undertecknats av båda parter. Kundsbeställning innebär godkännande 

av detta avtal .

2. Offerter och priser

En offert från skivtryck.se/discrepublic.com är giltig i trettio (30) dagar från det offertdatum som finns angivet på offerten (Offerttid). 

Samtliga priser i offerter anges i SEK och är exklusive mervärdesskatt, frakt och andra avgifter och tillägg . De priser som anges i en offert som 

accepterats och beställts ska gälla, även om den Allmänna Prislistan förändrats under Offerttiden . Prislistan för skivtryck.se/discrepublic.com

sortiment är giltig trettio (30) dagar från mottagandet . Kunden ansvarar för att ta reda på eventuella prisändringar samt begära nyprislista.

3. Reservation

Vi reserverar oss mot felaktigheter i priser samt innehåll på webbsidorna skivtryck.se, discrepublic.com.

4. Betalningsvillkor

Skivtryck.se/discrepublic.com använder sig av antingen förskotts- eller efterskottsbetalning.

Vilket som gäller i varje en skilt fall. Vid förskottsbetalning gäller att likvid ska vara skivtryck.se/discrepublic.com tillhanda innan beställningen

blir bindande och ordern effektueras. Vid efterskottsbetalning gäller att faktura skickas från Klarna på utsatt leveransdatum, och att betalning ska

erläggas femton (15) dagar netto från fakturadatum om inget annat överenskommits . Vid försenad efterskottsbetalning har skivtryck.se/discrepublic.com rätt att ta ut dröjsmålsränta om tjugofyra (2 4) procent årligen . Utöver dröjsmålsräntan ska Kunden ersätta skivtryck.se/discrepublic.com för de kostnader som vidtagits för indrivningen av sagda fordran, samt för expediering av kravbrev. Allt gods förblir 

skivtryck.se/discrepublic.com egendom fram tills dess att full lik vid erlagts. Om skälig anledning finns att anta att Kunden inte kommer uppfylla sina

betalningsåtaganden förbehåller sig skivtryck.se/discrepublic.com rätten att avbryta utförandet av Uppdraget och kvarhålla allt producerat och 

från Kunden levererat material tills dess att full likvid erlagts för skivtryck.se/discrepublic.com samtliga fordringar på Kunden eller till dess att godtag-

bar säkerhet ställts. Om så inte sker förbehåller sig skivtryck.se/discrepublic.com rätten att bryta avtalet. Bryts avtalet är Kund, efter anmodan från 

skivtryck.se/discrepublic.com, skyldig att på egen bekostnad återsända de varor som Kund underlåtit att uppfylla sina betalningsåtaganden för.

5. Tillägg

Skivtryck.se/discrepublic.com kan komma att debitera extra för arbete som beror på bristande eller ändrad/korrigerad leverans av material från 

Kund, och/eller i de fall då Kund på annat sätt förändrar förutsättningarna för Uppdraget gentemot vad som ursprungligen överenskommits. 

Till bristande leverans räknas om Kunden inte levererar material på utsatt tid, eller enligt gällande materialspecifikation .

6. Kvalitetstolerans

Uppdraget utförs med användning av den masterkopia och det material som kunden levererat för användning vid tillverkning av trycksaker

(Originalmaterial ) , och sker i enlighet med de specifikationer som skivtryck.se/discrepublic.com tillämpar vid produktion av den typ av material som 

sagda produktion gäller.  Som fel räknas inte sådant som enligt beprövad och vedertagen yrkeserfarenhet anses vara en ringa avvikelse, eller sådant 

som beror på felaktigheter i det Originalmaterial som levererats från kund en till skivtryck.se/discrepublic.com.

7. Leveranstider

Leveranstid anges i den Orderbekräftelse/offert som utgår från skivtryck.se/discrepublic.com och anger det antal arbetsdagar som produktionen

kommer att ta . Leveranstiden börjar löpa då Kunden levererat allt Originalmaterial och skivtryck.se/discrepublic.com skickat orderbekräftelse ( Produktionsstart).

Leveranstiden kan komma att förlängas om Kunden gör ändringar i lagd order, och/eller på annat sätt fördröjer leverans av godkänt Originalmaterial.

8. Reklamationer

Det ankommer på Kunden att utan onödigt dröjsmål vid leverans undersöka om leveransen uppfyller kraven på kvantitet och kvalitet enligt punkt 6 

och 7 ovan. Om avvikelse utanför toleransnivåerna föreligger ska Kunden omgående underrätta skivtryck.se/discrepublic.com om detta . Sådan reklamation ska göras skriftligen och vara skivtryck.se/discrepublic.com tillhanda inom tio (10) arbetsdagar från leveransdatum. För dolda avvikelser ansvarar skivtryck.se/discrepublic.com endast för avvikelser som skriftligen reklamerats inom femtio (5 0) arbetsdagar räknat från leveransdatum.

9. Returer

Vi tillämpar ingen returpolicy. Produktioner unikt anpassade enligt kunds önskemål kan inte återlämnas.

10. Transportskadat gods

Om en vara från skivtryck.se/discrepublic.com skadas i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold skall detta anmälas omgående till 

speditören dock senast inom 7 dagar.

11. Ansvarsbegränsning

skivtryck.se/discrepublic.com friskriver sig från allt ansvar för förseningar i leverans. skivtryck.se/discrepublic.com ansvarar inte för avvikelser som orsakats av

bristfälligt, försenat eller felaktigt. Originalmaterial eller annan information från Kunden. skivtryck.se/discrepublic.com är inte skyldig att ersätta Kund för exempelvis, men ej begränsat till, inkompabilitet, driftsavbrott, dataförlust eller annan ekonomisk skada. skivtryck.se/discrepublic.com är inte skyldigt att ersätta. Kunden för några indirekta skador, och skivtryck.se/discrepublic.com ´s totala ersättningsskyldighet kan aldrig överskrida det belopp som det ifrågavarande reklamerade Uppdraget/Köpet betingar.

12. Kundens ansvar

Kunden ska hålla skivtryck.se/discrepublic.com skadefritt för sådan ersättning som skivtryck.se/discrepublic.com kan komma att få utge till tredje man med anledning av skador på egendom eller

person, eller vid intrång i tredje mans immateriella rättigheter om felet eller bristen beror på Original material eller annan informations om Kunden tillställt skivtryck.se/discrepublic.com.

13. Originalmaterial

Kunden ska tillhandahålla allt originalmaterial som är nödvändigt för utförandet av Uppdraget. Leverans av sådant material sker på Kundens bekostnad och till den plats som skivtryck.se/discrepublic.com anvisar. Originalmaterialet ska följa de specifikationer som skivtryck.se/discrepublic.com vid varje tillfälle tillämpar. Originalmaterialet förvaras hos skivtryck.se/discrepublic.com

utan kostnad för kund en i 24 månader efter senaste orderdatum (Lagringstiden). Därefter destrueras det, om inte Kunden innan dess begärt att materialet ska returneras.

Retur på sådant material sker på Kundens bekostnad. Visst Originalmaterial, som exempelvis glasmaster och tryckfilmer , kan ej returneras, utan kommer destrueras efter Lagringstiden.

All lagring av Origin almaterial sker på Kundens risk, och skivtryck.se/discrepublic.com kan inte hållas ansvarigt för skada på eller förlust av Originalmaterialet.

14. Immateriella rättigheter

Kunden garanterar att Originalmaterialet inte utgör intrång i annans upphovsrätt, rätt till varumärke eller annan immateriell rättighet samt att det inte är av sådan art eller ges sådan utformning att 

det strider mot lag, förordning, myndighetsanvisning, bruk eller sedvänja, god marknadsföringssed eller att den riskerar att väcka anstöt eller allmänförargelse . Kunden ansvarar för samtliga skyldigheter gentemot rättighetsinnehavare eller myndigheter, inklusive, men inte begränsat till, erläggande av royalties, pliktexemplar eller liknande skyldigheter.

skivtryck.se/discrepublic.com förhåller sig rätten att utan ersättningsskyldighet gentemot Kunden avbryta Uppdraget om det finns skälig anledning att misstänka att Originalmaterialet strider mot vad som anges i ovanstående två stycken. Om Kunden brister i vad som anges i de två översta styckena i punkt 13 är Kunden skyldig att ersätta skivtryck.se/discrepublic.com för all skada och alla kostnader som drabbar skivtryck.se/discrepublic.com med anledning härav. Sådana kostnader inkluderar, men är ej begränsade till, skadestånd, rättegångskostnader och andra kostnader för juridiskt biträde.

15. Force Majeure

Part skall befrias från de skyldigheter som åvilar honom enligt detta avtal i den utsträckning denne är förhindrad att uppfylla sina skyldigheter på grund av allmän strejk utanför partens kontroll, 

upplopp, översvämningar, krig, regeringsdekret eller liknande (force majeure). Part skall i sådant fall omedelbart skriftligen underrätta den andra parten om sådana omständigheter och skall i största

möjliga utsträckning försöka förhindra eller undanröja orsakerna till sin oförmåga att uppfylla sina skyldigheter. Sådan underrättelse medför att Leveranstiden förlängs med fyrtio (4 0) arbetsdagar, och om omständigheten består under mer än fyrtio (4 0) arbetsdagar medför sådan händelse även att endera parten äger rätt att skriftligen annullera ordern utan rätt till ersättning.

16. Tvist

Avtalet skall regleras av svensk rätt, såsom den tillämpas på avtal som ingåtts i Sverige mellan svenska parter. Tvister med anlednin gav Avtalet skall avgöras i Sverige av skiljemän enligt

svensk lag o m skiljemän . Rör tvisten belopp som vid talans väckande uppgår till högst två (2) prisbas-belopp enligt lagen (1962 :381) om allmän försäkring har Part dock rätt att föra

talan inför allmändomstol i Sverige.

 

skivtryck.se/discrepublic.com

Smedjegatan 47

S-352 46 Växjö
Sweden

Tel:+46 (0)470 74 29 00

www.skivtryck.se/www.discrepublic.com